Home | Contact | Sitemap | 中文 | CAS
Home | About Us | Research | News | International Cooperation | Academicians | Our Groups | Join Us | Publications | Papers | Education & Training | Resources
State Key Laboratory of Phytochemisty and Plant Resources in Southwest China
CHENG Yongxian's Group
CHEN Jijun's Group
HAO Xiaojiang's Group
LIU Jikai's Group
LUO Xiaodong's Group
QIU Minghua's Group
ZENG Ying's Group
SUN Handong's Group
TAN Ninghua's Group
ZHANG Yingjun's Group
ZHAO Qinshi's Group
LUO Huairong's Group
LI Yan's Group
LI Shenghong's Group
YANG Yurong's Group
XIA Chengfeng's Group
ZHAO Jinhua's Group
QIN Hongbo's Group
WU Bin's Group
XU Gang's Group
ZHOU Jun's Group
LIU Haiyang's Group
XIONG Wenyong's Group
HU Kaifeng's Group
Location: Home > Our Groups > State Key Laboratory of Phytochemisty and Plant Resources in Southwest China > HAO Xiaojiang's Group > Current Group Members
Current Group Members

Group members (4):
HE Hongping
DI Yingtong
LI Shunlin
ZHANG Yu
PhD students (22):
YANG Xianwen
WANG Yuehu
ZHOU Hua
LI Yanmei
DI Yingtong
CHEN Gang
MU Shuzhen
KONG Ningchuan
GAO Zhulin
LI Chunshun
FANG Xin
TAN Chengjian
ZHANG Zhen
ZHANG Qiang
ZHANG Yu
YAN Xiaohui
LI Lin
LI Shifei
WANG Lei
YIN Junlin
FU Yanhui
TANG Gui-Hua
Master Candidates (14):
TIAN Junmian
GAO Suo
LIU Xiangdong
CHEN Jia
ZHU Feng
LIU Lingli
NING Jing
YUAN Tingquan
HUANG Shendian
LIU Wenxing
TONG Lei
CHENG Yuanyuan
YANG Wei
CAO Mingming

Copyright © 2002-2016 Kunming Institute of Botany, CAS All Rights Reserved.
Address: 132# Lanhei Road, Heilongtan, Kunming 650201, Yunnan, China
Tel: +86 871 65223223 Fax: +86 871 65223223 Other Contact Information