Home | Contact | Sitemap | 中文 | CAS
Home | About Us | Research | News | International Cooperation | Academicians | Our Groups | Join Us | Publications | Papers | Education & Training | Resources
Home
About Us
Research
Academicians
International Cooperation
News
Education & Training
Join Us
Societies & Publications
Papers
Resources
Links
Sitemap
Location: Home > About Us > Directors
Board of Directors

 Board of Directors 

   

 Director     SUN Hang                http://groups.english.kib.cas.cn/klpb/sh/

 Deputy Director       LI Hongwei

        Deputy Director                        Puno Pema-Tenzin  http://groups.english.kib.cas.cn/Phytochem/pjx/

        Deputy Director   Liao Leiqing    

 Director's office:      65223094

   

 Former Directors 

   

 HU Xianxiao      (1938-1950) 

 CAI Xitao         (1950-1958) 

 WU Zhengyi       (1958-1983) 

 ZHOU Jun     (1983-1990) 

 SUN Handong    (1990-1995) 

 XU Zaifu     (1995-1997) 

 HAO Xiaojiang    (1997-2005) 

 LI Dezhu                                      (2005-2014) 

Copyright © 2002-2016 Kunming Institute of Botany, CAS All Rights Reserved.
Address: 132# Lanhei Road, Heilongtan, Kunming 650201, Yunnan, China
Tel: +86 871 65223223 Fax: +86 871 65223223 Other Contact Information